22:23 ICT Thứ tư, 22/10/2014

Lịch bảo trì Server.

* Bảo trì định kỳ:  ngày 01&15 hàng tháng.

Liên kết Website

TIẾN ĐỘ BÁO CÁO

Trang nhất » Văn phòng » Tổ chức Cán bộ

Tin nổi bật

Lời hay - Ý đẹp

Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được.

                                                                            Tác giả: Usinxki

Hình ảnh hoạt động

Số: 1533-1534 /PGD&ĐT-TC_Hướng dẫn thực hiện xét duyệt phụ cấp thâm niên Nhà giáo _ Nâng bậc lương niên hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức quý 1 năm 2014.

Thứ tư - 25/12/2013 08:58
Số: 1533-1534 /PGD&ĐT-TC

Số: 1533-1534 /PGD&ĐT-TC

- Về hướng dẫn thực hiện xét duyệt phụ cấp thâm niên nhà giáo quý 1/2014. - Về hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương niên hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức quý 1 năm 2014.
         UBND QUẬN BÌNH TÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                        
           Số:  1534 /PGDĐT-TC                                Bình Tân, ngày  25 tháng  12  năm  2013
Về hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương
     niên hạn đối với cán bộ, công chức,
          viên chức quý 1 năm 2014.
 
 
                                 Kính gửi:
                                                - Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS;
                                                - Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc.
 
 
Căn cứ Công văn số 802/NV ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Phòng Nội vụ quận Bình Tân về việc nâng lương niên hạn, nâng lương trước hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường và đơn vị trực thuộc thực hiện việc nâng bậc lương niên hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức quý 1 năm 2014 (tháng 01, 02, 03 năm 2014) như sau:
 
1. Hồ sơ của cơ quan, đơn vị (01 bộ):
- Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị;
          - Danh sách đề nghị nâng bậc lương niên hạn 2 năm (quý 1 năm 2014);
          - Danh sách đề nghị nâng bậc lương niên hạn 3 năm (quý 1 năm 2014).
2. Hồ sơ của cá nhân sắp xếp theo thứ tự:
          - Bản sao Quyết định lương hiện hưởng;
          - Bản sao Quyết định điều động, tiếp nhận và phân công (nếu có);
- Bản sao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo mới nhất (nếu có).
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG, XẾP VÀ NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NIÊN HẠN 2 NĂM (QUÝ 1 NĂM 2014)

Số Họ Ngày, tháng Chức  Đơn Lương đang hưởng Lương đề nghị  
thứ và  năm sinh  vụ vị  Bậc Hệ Phụ  Mốc Bậc Hệ Phụ  Mốc Ghi chú
tự tên       công số lương số cấp tính   số cấp tính  
    Nam Nữ   tác ngạch   lương vượt nâng   lương vượt NL  
                  khung lương     khung lần sau  
1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                               
Tổng cộng danh sách này có ____ người.
                                                          ____________, ngày        tháng  12  năm 2013
Người lập biểu                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
        Ký tên                                                           Ký tên và đóng dấu
         
     Họ và tên                                                                Họ và tên
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG, XẾP VÀ NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NIÊN HẠN 3 NĂM (QUÝ 1 NĂM 2014)

Số Công Nữ Họ Ngày,  Chức  Đơn Bậc hệ số lương hiện hưởng Số tháng  
thứ chức, (x) và  tháng   vụ vị  Bậc Hệ PCTN CL CL Mốc bị kéo dài Ghi chú
tự Viên   tên năm   công số lương số vượt BL  BL  tính thời gian  
  chức     sinh   tác ngạch   lương khung   trừ nâng nâng lương  
                    (%)   dần  lương    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tổng cộng danh sách này có ____ người.
                                                          ____________, ngày        tháng  12  năm 2013
Người lập biểu                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
        Ký tên                                                           Ký tên và đóng dấu
         
     Họ và tên                                                                Họ và tên
 
 
Đề nghị Hiệu trưởng các trường, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng mẫu quy định, lập hồ sơ và gửi về Tổ công tác Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Cảnh) theo địa chỉ Email canh_btantochuc@yahoo.com trước ngày 31 tháng 12 năm 2013, để tổng hợp gửi Phòng Nội vụ quận thẩm định và trình Ủy ban nhân dân quận Bình Tân xét duyệt./.
         
Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;                                                                                   
- Lưu: VT, TC.                                                                           (Đã ký)
 
                                                                                                           
                                                                                          Trần Hữu Vĩnh
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
- Văn bản hành chính sử dụng Word (phông chữ Times New Roman tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001);
- Danh sách nâng lương sử dụng Excel (phông chữ Times New Roman tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001);
- Khi nhận được văn bằng, chứng chỉ, Quyết định nâng lương, Quyết định PCTN nhà giáo phải nhập dữ liệu vào chương trình quản lý cán bộ, công chức, viên chức (Sơ yếu lý lịch 2C của Sở Nội vụ thành phố và chương trình PMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 

         UBND QUẬN BÌNH TÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                           
Số: 1533 /PGDĐT-TC                                  Bình Tân, ngày 25 tháng  12  năm 2013
    Về hướng dẫn thực hiện xét duyệt
phụ cấp thâm niên nhà giáo quý 1/2014.
 
              Kính gửi:
                            - Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS;
                            - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
 
Thực hiện Công văn số 810/NV ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Phòng Nội vụ quận Bình Tân về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường và đơn vị trực thuộc lập hồ sơ phụ cấp thâm niên nhà giáo quý 1 năm 2014 (tháng 01, 02, 03 năm 2014).
1. Cán bộ, công chức, viên chức đã có Quyết định phụ cấp thâm niên nhà giáo quý 1 năm 2013 thực hiện theo mẫu như sau:
a. Hồ sơ của cơ quan, đơn vị (01 bộ):
- Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị;
          - Danh sách nhà giáo đề nghị xét nâng phụ cấp thâm niên quý 1 năm 2014.
b. Hồ sơ của cá nhân sắp xếp theo thứ tự:
          - Bản sao Quyết định phụ cấp thâm niên hiện hưởng;
- Bản sao Quyết định điều động, tiếp nhận và phân công (nếu có).
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO
QUÝ 1 NĂM 2014


 
 
      Mức phụ cấp hiện hưởng Mức đề nghị nâng phụ cấp
        Tỷ lệ Ngày Mốc nâng Tỷ lệ Ngày Mốc nâng
Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác PCTN tháng phụ cấp PCTN tháng phụ cấp
        nhà năm thâm niên nhà năm thâm niên
        giáo được hưởng lần sau giáo được hưởng lần sau
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lê Thị A Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng            
2 Bùi Văn B Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lạc 1            
3 Trần Văn C Giáo viên Trường THCS Lê Tấn Bê            
            Tổng cộng danh sách này có ____ người.
                                                          ____________, ngày        tháng  12  năm 2013
Người lập biểu                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
        Ký tên                                                           Ký tên và đóng dấu
         
     Họ và tên                                                                Họ và tên
         
          2. Cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện đề nghị xét duyệt phụ cấp thâm niên nhà giáo quý 1 năm 2014, lập danh sách biểu 1b (02 bản).
Hồ sơ của cá nhân xếp theo thứ tự như sau (01 bộ):
- Bản sao sổ BHXH và bản ghi nhận quá trình đóng BHXH có xác nhận của BHXH quận;
 
- Bản sao Quyết định tuyển dụng;
- Bản sao Quyết định Bổ nhiệm ngạch viên chức hoặc Quyết định công nhận hết thời gian tập sự (Quyết định vào biên chế chính thức);
- Bản sao Quyết định điều động hoặc phân công nhiệm vụ mới (nếu có);
- Bản sao Quyết định lương hiện hưởng (nếu có).
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO QUÝ 1 NĂM 2014

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chức vụ …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tổng cộng danh sách này có ____ người.
 
                                                          ____________, ngày        tháng  12  năm 2013
Người lập biểu                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
        Ký tên                                                           Ký tên và đóng dấu
         
     Họ và tên                                                                Họ và tên
         
DUYỆT CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN
Bình Tân, ngày        tháng  01  năm 2014
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
Trần Hữu Vĩnh
 
Đề nghị Hiệu trưởng các trường, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng mẫu quy định, lập hồ sơ và gửi về Tổ công tác Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Cảnh) theo địa chỉ Email canh_btantochuc@yahoo.com trước ngày 31 tháng 12 năm 2013, để tổng hợp gửi Phòng Nội vụ quận thẩm định và trình Ủy ban nhân dân quận Bình Tân xét duyệt./.
         
Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Lưu: VT, TC.                                                                             (Đã ký)
 
 
                                                                                           Trần Hữu Vĩnh
 
Ghi chú:
- Văn bản hành chính sử dụng Word (phông chữ Times New Roman tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001);
- Danh sách nâng lương sử dụng Excel (phông chữ Times New Roman tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001);
- Khi nhận được văn bằng, chứng chỉ, Quyết định nâng lương, Quyết định PCTN nhà giáo phải nhập dữ liệu vào chương trình quản lý cán bộ, công chức, viên chức (Sơ yếu lý lịch 2C của Sở Nội vụ thành phố và chương trình PMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tác giả bài viết: Tổ chức Cán bộ

Nguồn tin: Tổ chức Cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 2364

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61343

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 770851

Đăng nhập thành viên

Liên kết khác

° Báo Tuổi trẻ
----------------------------------------------

° Báo Giáo dục Việt Nam
----------------------------------------------

° Báo Giáo dục thời đại
----------------------------------------------

° Báo Thanh niên
----------------------------------------------

free web tracker

 

Quản lý đưa tin