13:39 EST Thứ sáu, 21/11/2014

Lịch bảo trì Server.

* Bảo trì Website: Dự kiến từ  ngày 30/ 11/ 2014.

*
Tài khoản tải văn bản: 
Tên đăng nhập:  vanban
 
Mật khẩu:          pgdbinhtan

Tin nhắn

Liên kết Website

TIẾN ĐỘ BÁO CÁO

Trang nhất » Văn phòng » Công đoàn Giáo dục

Tin nổi bật

Lời hay - Ý đẹp

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

                                                                            Tục ngữ Việt Nam

Hình ảnh hoạt động

Tham dự hội thi An toàn – Vệ sinh viên giỏi năm 2014.

Thứ tư - 19/03/2014 04:56
Tham dự hội thi An toàn – Vệ sinh viên giỏi năm 2014.

Tham dự hội thi An toàn – Vệ sinh viên giỏi năm 2014.

Tham dự hội thi An toàn – Vệ sinh viên giỏi năm 2014.THÔNG BÁO

(Về tham dự hội thi An toàn – Vệ sinh viên giỏi năm 2014)
 
Thực hiện theo kế hoạch số 08/KH-HĐ. BHLĐ ngày 11/3/2014 của Hội đồng Bảo hộ lao động quận Bình Tân về tổ chức hội thi An toàn – Vệ sinh viên giỏi năm 2014. BCH công đoàn Giáo dục quận Bình Tân đề nghị BCH công đoàn cơ sở trường học và các đơn vị trực thuộc vận động đoàn viên công đoàn ở đơn vị mình tham dự hội thi.
Nội dung  và hình thức thi: xem kế hoạch (đính kèm kế hoạch và bộ đề thi).
Trong quá trình thực hiện, nếu thắc mắc vui lòng liên hệ Liên đoàn Lao động quận, địa chỉ số 168 Trần Thanh Mại, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, điện thoại: 3.7510.246 và phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, điện thoại: 3.7527.228 để được hướng dẫn./.
                                                            TM.BCH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
                                                                                  Chủ tịch
                                                                                    (đã ký)
 
                                                                                    Kiều Văn Sen
 
 
UBND QUẬN BÌNH TÂN
HỘI ĐỒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG
 

Số:08/KH-HĐ.BHLĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 Bình Tân, ngày 11 tháng 03  năm 2014
 
 

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi An toàn - Vệ sinh viên giỏi năm 2014
 
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2014 trên địa bàn quận Bình Tân.
Hội đồng Bảo hộ lao động quận Bình Tân xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn - Vệ sinh viên giỏi năm 2014 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nâng cao nhận thức, phương pháp và kỹ năng hoạt động về bảo hộ lao động của an toàn - vệ sinh viên nhằm góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt hơn công tác an toàn vệ sinh lao động ở doanh nghiệp, cơ sở.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật pháp, chế độ chính sách về bảo hộ lao động, vận động công nhân lao động tích cực tham gia thực hiện công tác bảo hộ lao động tạo thành một phong trào quần chúng rộng rãi, xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp, cơ sở, tiến tới xã hội hóa công tác bảo hộ lao động.
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các an toàn vệ sinh viên xuất sắc, các tập thể điển hình tiên tiến, nêu gương cho phong trào cả quận học tập, đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:         
1. Nội dung thi:
Tìm hiểu về pháp luật an toàn- vệ sinh lao động và trách nhiệm của đơn vị, doanh nghiệp trong công tác Bảo hộ lao động, nội dung công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp và kiến thức về tổ chức, quản lý, phương pháp hoạt động của mạng lưới AT-VSV cơ sở.
2. Đối tượng, hình thức và số lượng dự thi:
+ Đối tượng:  Thành viên Hội đồng Bảo hộ lao động doanh nghiệp, Ban An toàn lao động doanh nghiệp và lực lượng an toàn viên cơ sở.
 + Hình thức thi: thi trắc nghiệm và tiểu phẩm.
+ Số lượng dự thi: dự kiến 20 đội.
3. Thể lệ hội thi: Các đội tham gia bắt buộc phải qua 02 nội dung thi gồm:
- Thi trắc nghiệm: Mỗi lần thi gồm 04 đội (đội thi gồm 04 người) và các đội trả lời 06 câu hỏi bằng cách giơ bảng câu trả lời đúng sau khi MC đọc câu hỏi. (mỗi câu 5 điểm).
 
- Thi tiểu phẩm: Mỗi đội tham gia trình bày phần thi tối đa không quá 07 phút (70 điểm).
4. Tài liệu tham khảo:
-  Bộ Luật Lao động và Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Các Nghị định, thông tư của chính phủ, Bộ LĐTBXH về công tác BHLĐ
5. Thời gian và địa điểm thi:
- Thời gian dự kiến: 8 giờ ngày 30/3/2014 (Chủ nhật).
- Điạ điểm: Nhà Văn hóa Lao động Quận (168 đường Trần Thanh Mại, KP2, P Tân Tạo A, quận Bình Tân).
III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:
1. Ban Tổ chức :
1. Bà Nguyễn Thị Hồng Bạch           - Trưởng phòng LĐTBXH quận        Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Văn Dễ                     - Chủ tịch LĐLĐ quận                       Phó ban.
3. Ông Đàm Đức Hiện                      - Phó Trưởng phòng CSPCCC          Phó ban
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Dân            - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận               Thành viên
5. Bà Ngô Thị Mỹ Linh                     - Cán bộ LĐLĐ quận                         Thành viên.
6.Bà Lương Thị Ngọc Giàu               - Chuyên viên P. LĐ-TBXH quận Thành viên.
7. Bà Nguyễn Xuân Hồng Hạnh        - Cán bộ LĐLĐ quận             Thành viên.
8. Ông Huỳnh Chánh Tín                   - Chuyên viên phòng LĐ-TBXH       Thành viên.
9. Bà Nguyễn Thị Anh Đào               - Chuyên viên phòng LĐ-TBXH       Thành viên.
2. Ban Giám khảo:
1/ Bà Nguyễn Thị Hồng Bạch           - Trưởng phòng LĐ-TBXH Quận.
2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Dân            - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận.
3/ Ông Hoàng Thanh Bình                 - Trung úy, cán bộ kiểm tra P.CSPCCC Quận.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
- 01 giải nhất: 800.000 đồng/giải
- 02 giải nhì: 600.000 đồng/giải
- 03 giải ba: 500.000 đồng/giải
- 10 giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải
- 04 giải phong trào: 300.000 đồng/giải.
VII. PHÂN CÔNG VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phân công thực hiện:
1.1 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn – vệ sinh viên giỏi.
- Ban hành quyết định khen thưởng các đơn vị đạt giải hội thi.
- Cử thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi.
- Dự trù kinh phí tổ chức Hội thi An toàn – Vệ sinh viên giỏi cấp Quận năm 2014.
- Mời MC dẫn Chương trình Hội thi.
- Chuẩn bị bộ đề thi và đáp án hội thi.
1.2. Đề nghị Liên đoàn Lao động quận:
- Chuẩn bị hội trường, âm thanh.
- Hỗ trợ kinh phí gồm tiền ăn sáng, nước uống và trang trí khẩu hiểu.
- Xây dựng Quy chế và thể lệ dự thi.
- Vận động Công đoàn viên tham gia.
            - Cử thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hội thi.
            1.3. Phòng cảnh sát PCCC và các thành viên trong Hội đồng Bảo hộ lao động quận:
Phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận thực hiện công tác chuẩn bị và ban giám khảo hội thi.
1.4. Phòng Tài chính – kế hoạch quận:
Tham mưu Ủy ban nhân dân quận xét duyệt kinh phí tổ chức Hội thi An toàn – Vệ sinh viên giỏi năm 2014.
2. Kinh phí:
Kinh phí tổ chức Hội thi An toàn – Vệ sinh viên giỏi năm 2014 theo kinh phí chung của công tác An toàn – bảo hộ lao động quận đã được cấp dự toán đầu năm và kinh phí hỗ trợ của Liên đoàn Lao động quận.
Đề nghị các đội tham gia dự thi gởi danh sách về đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh – cán bộ Liên đoàn Lao động quận, điện thoại: 0918.532.070
Trong quá trình thực hiện, nếu thắc mắc vui lòng liên hệ Liên đoàn Lao động quận, địa chỉ số 168 Trần Thanh Mại, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, điện thoại: 3.7510.246 và phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, điện thoại: 3.7527.228.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn – vệ sinh viên giỏi năm 2014./.
 
Nơi nhận:                                                          CHỦ TỊCH. HỘI ĐỒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG
- Sở LĐTBXH TPHCM;          
- Thường trực UBND quận;
- Hội đồng bảo hộ lao động quận;
- BGK, BTC Hội thi;
- Lưu: VT                                                                                
     TRƯỞNG PHÒNG LĐ-TBXH
                                                                                     Nguyễn Thị Hồng Bạch
 
BỘ ĐỀ THI TRẮC NHIỆM & TIỂU PHẨM
Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” cấp Quận năm 2014
_____________
 
 
Câu 1. Tai nạn lao động là gì?
          A. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động
          B. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Quy định này được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc
          C. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Quy định này chỉ áp dụng đối với người lao động
         
Câu 2. Các hành vi nào sau đây bị cấm trong an toàn lao động, vệ sinh lao động?
          A. Trả tiền thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật
          B. Che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
          C. Cả A và B đúng
          D. Bồi dưỡng bằng hiện vật; Che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động
 
Câu 3: Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, thời gian khám sức khỏe định kỳ được quy định như sau:
 1. Ít nhất một năm 1 lần
 2. Ít nhất 2 năm 1 lần
 3. Ít nhất 3 năm 1 lần
 4. Cả 3 câu trên đều sai
 
Câu 4: Việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được quy định tại:
 1. Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH
 2. Thông tư số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
 3. Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT
 4. Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH
 
Câu 5: Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động:
A. Người làm công tác quản lý (Nhóm 1), cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; người làm công tác quản lý kiêm nhiệm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (Nhóm 2); Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động (Nhóm 3) và người lao động không thuộc các nhóm trên (Nhóm 4).
 1. Người làm công tác quản lý (Nhóm 1)
 2. Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở (Nhóm 2)
D. Người làm công tác quản lý kiêm nhiệm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động và người lao động không thuộc các nhóm trên (Nhóm 3-4);
 
Câu 6: Thời gian huấn luyện:
 1. Nhóm 1-4: 16 giờ
 2. Nhóm 2: Ít nhất 48 giờ
 3. Nhóm 3: 30 giờ
 4. Nhóm 2: 48 giờ
 
Câu 7: Quy định chế độ thông tin về an toàn lao động, vệ sinh lao động:
 1. Người lao động
 2. Cơ quan quản lý lao động địa phương
 3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 4. Người sử dụng lao động
 
Câu 8: Quy định chế độ bồi thường cho thân nhân người lao động bị chết mà không do lỗi của người lao động được quy định như sau:
 1. Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động
 2. Ít nhất 30 tháng tiền lương
 3. Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động
 4. 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động
 
Câu 9: Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định Hội đồng Bảo hộ lao động được thành lập ở những doanh nghiệp:
 1. Có số lao động từ 50 người trở lên
 2. Có số lao động từ 500 người trở lên
 3. Có số lao động từ 1.000 người
 4. Cơ sở lao động có tổng số lao động trực tiếp trên 1.000 người
 
Câu 10: Bệnh nghề nghiệp là gì:
 1. Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động
 2. Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động
 3. Bệnh nghề nghiệp là bệnh tác động đến người lao động
 4. Cả 3 câu trên đều sai
 
Câu 11: Người sử dụng lao động không tổ chức khám sức khỏe định cho người lao động theo quy định bị phạt:
 1. Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân
 2. Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tổ chức
 3. Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân và gấp 2 lần đối với tổ chức
 4. Cả 3 câu trên đều sai
 
Câu 12: Người sử dụng lao động không cử người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định bị phạt:
 1. Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân
 2. Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức
 3. Cả 2 câu trên đều đúng.
 4. Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân và gấp 2 lần đối với tổ chức
 
Câu 13: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp. Người sử dụng lao động không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc đó hoặc trở lại nơi làm việc đó nếu có nguy cơ chưa được khắc phục được quy định tại:
 1. Khoản 1 Điều 140 của Bộ luật Lao động
 2. Khoản 2 Điều 140 của Bộ luật Lao động
 3. Điều 140 của Bộ luật Lao động
 4. Điều 141 của Bộ luật Lao động
 
Câu 14:  Doanh nghiệp có bao nhiêu người lao động trở lên phải bố trí người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động:
 1. Sử dụng từ 10 lao động
 2. Sử dụng từ 20 lao động
 3. Sử dụng từ 50 lao động
 4. Sử dụng từ 100 lao động
 
Câu 15: Các nguyên tắc trong công tác phòng cháy chữa cháy:
A. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia công tác PCCC.
            B. Trong hoạt động PCCC lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực chủ động và phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.
            C. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. Mọi hoạt động PCCC trước hết phải được giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.
D. Cả 3 câu trên đều đúng
 
Câu 16: Quy định điều kiện công dân tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu:
 1. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe.
 2. Công dân từ 18 tuổi trở lên
 3. Công dân đủ sức khỏe
 4. Cả A, B đều đúng
 
Câu 17: Nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở.
            A. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC.
            B. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC; xây dựng phong trào tham gia công tác PCCC tại cơ sở.
            C. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC; tổ chức huấn luyện, bối dưỡng nghiệp vụ PCCC; xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở cơ sở khác khi có yêu cầu.
            D. Cả 3 câu trên đều
           
Câu 18: Quy định Ngày Toàn dân phòng cháy vả chữa cháy:
 1. Ngày 14 tháng 10 hàng năm
 2. Ngày 04 tháng 10 hàng năm
 3. Ngày 11 tháng 11 hàng năm
 4. Ngày 04 tháng 11 hàng năm
 
Câu 19: Quy định cơ sở lao động phải thành lập bộ phận an toàn – vệ sinh lao động theo quy định tối thiểu sau:
 1. Cơ sở có tổng số lao động trực tiếp dưới 300 người phải bố trí ít nhất 01 cán bộ AT-VSLĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
 2. Cơ sở có tổng số lao động trực tiếp từ 300 đến 1.000 người phải bố trí ít nhất 01 cán bộ AT-VSLĐ làm việc theo chế độ chuyên trách.
 3. Cơ sở có tổng số lao động trực tiếp từ 1.000 người phải thành lập phòng hoặc ban an toàn – vệ sinh lao động hoặc bố trí tối thiểu 2 cán bộ chuyên trách an toàn – vệ sinh lao động.
 4. Cả 3 câu trên đều đúng
 
Câu 20: Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không tham gia BHYT:
            A. Thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định và trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động trong thời gian điều trị.
            B. Bồi thường cho người lao động khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
            C. Cả A, B đều đúng
            D. Cả A, B đều sai
---------------------------------------------
 
PHẦN THI TIỂU PHẨM
Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi”
 cấp Quận năm 2014
____________
 
Chủ đề 1: Công tác Phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.
Chủ đề 2: Các biện pháp phòng ngừa tại nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại cơ sở.
Chủ đề 3: Thực hiện phong trào xanh - sạch - đẹp, chủ động cải thiện điều kiện lao động bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.
 

Tác giả bài viết: Công đoàn Giáo dục

Nguồn tin: Công đoàn Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tham dự, an toàn, vệ sinh

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 5


Hôm nayHôm nay : 1482

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61751

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 861184

Đăng nhập thành viên

Liên kết khác

° Báo Tuổi trẻ
----------------------------------------------

° Báo Giáo dục Việt Nam
----------------------------------------------

° Báo Giáo dục thời đại
----------------------------------------------

° Báo Thanh niên
----------------------------------------------

free web tracker

 

Quản lý đưa tin