20:07 EST Thứ năm, 27/11/2014

Lịch bảo trì Server.

* Bảo trì Website: Dự kiến từ  ngày 30/ 11/ 2014.

*
Tài khoản tải văn bản: 
Tên đăng nhập:  vanban
 
Mật khẩu:          pgdbinhtan

Tin nhắn

Liên kết Website

TIẾN ĐỘ BÁO CÁO

Trang nhất » Văn phòng » Công đoàn Giáo dục

Tin nổi bật

Lời hay - Ý đẹp

Dạy tức là học hai lần.

                                                                            Tác giả: G. Guibe

Hình ảnh hoạt động

Số: 006/HD-CĐGD_Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” ...

Thứ hai - 13/01/2014 02:11
Số: 006/HD-CĐGD

Số: 006/HD-CĐGD

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 07/01/2014 của Công đoàn Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục quận Bình Tân hướng dẫn công đoàn cơ sở trường học và trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:
   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        QUẬN BÌNH TÂN                                        Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                                  __________________________ 
                 --------------
        Số: 06 /HD-CĐGD                              Bình Tân, ngày 13 tháng 01 năm 2014
 
HƯỚNG DẪN
Việc học tập chuyên đề năm 2014
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo
 
Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 07/01/2014 của Công đoàn Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục quận Bình Tân hướng dẫn công đoàn cơ sở trường học và trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của đơn vị với nội dung cụ thể như sau: 
I. Mục đích yêu cầu:
          1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động gắn với việc thực hiện chủ đề học tập xuyên suốt đó là “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”.
          2. Tiếp tục đẩy mạnh đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành thường xuyên, nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động.
          3. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; biểu dương kịp thời những điển hình trong đội ngũ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II. Nội dung học tập và liên hệ:
1. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với 5 chuẩn mực “Tiết kiệm - Chủ động - Hợp tác - Chia sẻ - Trách nhiệm”. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo; nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.
2. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động học tập các chuyên đề và thảo luận, xây dựng nội dung phấn đấu thực hiện cho tập thể và cá nhân. Tổ chức thảo luận trong các buổi sinh hoạt công đoàn để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp với lãnh đạo đơn vị lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với nội dung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
3. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo gắn với nội dung công việc và chức trách, nhiệm vụ được phân công.
III. Tổ chức học tập, tuyên truyền nội dung chuyên đề của năm 2014:
          1. Công đoàn cùng với chính quyền định hướng nội dung liên quan đến chủ đề năm 2014 để tổ chức học tập, thảo luận trong các buổi sinh hoạt ở đơn vị, làm cơ sở học tập và liên hệ bản thân cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động.
          2. Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập chuyên đề sâu sắc hơn, tùy theo điều kiện của đơn vị, tổ chức hội nghị để nghe giới thiệu các chuyên đề, tác phẩm về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác… bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không gây lãng phí, tốn kém. Tại các hội nghị, chú ý giới thiệu tập trung vào nội dung và liên hệ với nội dung của chuyên đề học tập năm 2014.
          3. Tạo điều kiện phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, ngoài các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự…cần chú ý tập trung các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù của đơn vị nhằm đưa nội dung tuyên truyền, học tập lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động.
          - Thời gian: Trong năm 2014
          4. Tài liệu học tập: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tài liệu “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2014 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.
IV. Tổ chức thực hiện:
          1. Công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động học tập và thảo luận các nội dung liên quan đến chuyên đề năm 2014 gắn với tổ chức học tập, quán triệt và Hội thi thuyết trình Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Công đoàn Giáo dục quận.
          2. Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ vào tình hình cụ thể xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý việc tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề tại đơn vị mình; gắn nội dung học tập chuyên đề năm 2014 với thực hiện Kế hoạch về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2011 - 2015” và Kế hoạch về triển khai Cuộc vận động “Người tốt - Việc tốt” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động giai đoạn 2013 - 2018 của Công đoàn Giáo dục Thành phố. Tổ chức sơ kết biểu dương, nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với nội dung thực hiện Cuộc vận động “Người tốt - Việc tốt”.  
Đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt tinh thần nội dung hướng dẫn này./.
 

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ
- CĐCS;
- Lưu CĐ.
        CHỦ TỊCH 
        (Đã ký)
 
 Kiều Văn sen
 
 

Tác giả bài viết: Công đoàn Giáo dục

Nguồn tin: Công đoàn Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 57

Máy chủ tìm kiếm : 46

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 1453

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 79623

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 879056

Đăng nhập thành viên

Liên kết khác

° Báo Tuổi trẻ
----------------------------------------------

° Báo Giáo dục Việt Nam
----------------------------------------------

° Báo Giáo dục thời đại
----------------------------------------------

° Báo Thanh niên
----------------------------------------------

Quản lý đưa tin